ALGEMENE VOORWAARDEN

BOURGONDISCH BEWEGEN

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. BOURGONDISCH BEWEGEN: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: BOURGONDISCH BEWEGEN gevestigd en kantoorhoudende op Vredenburgstraat 33, 6931 EB Westervoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67080987;
b. reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij BOURGONDISCH BEWEGEN zich ten opzichte van de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden reis;
c. hoofdboeker: de natuurlijke persoon die de reisovereenkomst boekt of wenst te boeken bij BOURGONDISCH BEWEGEN;
d. reiziger:
1. de hoofdboeker;
2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard;
3. degene aan wie overeenkomstig artikel 10 van deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tot BOURGONDISCH BEWEGEN is overgedragen.
e. werkdag: maandag t/m vrijdag;
f. kantooruren: werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur, uitgezonderd nationale feestdagen;
g. website: de website www.bourgondischbewegen.nl die door BOURGONDISCH BEWEGEN wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en reisovereenkomsten van BOURGONDISCH BEWEGEN.
2.2. Deze algemene voorwaarden gelden ook waarbij BOURGONDISCH BEWEGEN een reisovereenkomst heeft met de hoofdboeker, maar waar gebruik dient te worden gemaakt van derden.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door BOURGONDISCH BEWEGEN vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien BOURGONDISCH BEWEGEN niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BOURGONDISCH BEWEGEN in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en offertes
3.1. BOURGONDISCH BEWEGEN kan niet aan haar offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien de reiziger redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen of overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.2. BOURGONDISCH BEWEGEN kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige reisovereenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming van de reisovereenkomst
4.1. Via de website www.bourgondischbewegen.nl kan het boekingsformulier naar BOURGONDISCH BEWEGEN gestuurd worden. Na ontvangst van dit boekingsformulier door BOURGONDISCH BEWEGEN, ontvangt de hoofdboeker een bevestiging via de e-mail in de vorm van een boekingsbevestiging. De reisovereenkomst komt tot stand nadat de hoofdboeker het door BOURGONDISCH BEWEGEN verstuurde aanbod inclusief de gestelde algemene voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard en de aanbetaling of de gehele reissom, indien 8 weken voor vertrek is geboekt, door de hoofdboeker is betaald.
4.2. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien.
4.3. De informatie in de publicatie van BOURGONDISCH BEWEGEN maakt deel uit van de reisovereenkomst.
4.4. De hoofdboeker verstrekt bij de boeking alle relevante gegevens over zichzelf en de medereizigers, inclusief eventuele wensen over kamerindeling of dieetwensen.
4.5. De reiziger verklaart dat hij zichzelf lichamelijk en geestelijk voldoende gezond en in staat acht om de reis tot een goed eind te brengen.
4.6. Alle communicatie tussen de reizigers en BOURGONDISCH BEWEGEN verloopt uitsluitend via de hoofdboeker in de Nederlandse taal.
4.7. Indien de hoofdboeker bij het tot stand komen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot de reis, zoals kamerindeling en dieetwensen, zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betaling
5.1. Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van ten minste 50 % van de reissom te worden voldaan.
5.2. Het restant van de reissom dient 4 weken voor vertrek te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is de hoofdboeker in verzuim. De hoofdboeker wordt daar door of namens BOURGONDISCH BEWEGEN schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 8 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De hoofdboeker wordt schriftelijk of via de e-mail van deze annulering in kennis gesteld. BOURGONDISCH BEWEGEN heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. Is de reeds betaalde reissom lager dan de hoogte van de annuleringskosten, dan stuurt BOURGONDISCH BEWEGEN de hoofdboeker een factuur voor de annuleringskosten. Deze factuur dient betaald te worden binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld. Betaalt de hoofdboeker niet binnen de betalingstermijn, dan stuurt BOURGONDISCH BEWEGEN de hoofdboeker een herinnering en wordt de wettelijke rente aan de hoofdboeker in rekening gebracht.
5.3. Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek van de reis tot stand komt, moet direct de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 6. Reissom
6.1. De gepubliceerde reissom geldt per reiziger, is gebaseerd op 2 reizigers die een kamer delen, tenzij anders is vermeld in de publicatie.
6.2. De gepubliceerde reissom omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals in het programma gepubliceerd.
6.3. Er zijn toeslagen voor 1 persoons-kamers en eenpersoonsarrangementen.
6.4. Niet inbegrepen in de reissom zijn de kosten van een reis- en annuleringsverzekering.

Artikel 7. Wijzigingen door BOURGONDISCH BEWEGEN
7.1. De lokale omstandigheden en extreme weersomstandigheden kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, accommodaties en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de reisovereenkomst is vermeld. BOURGONDISCH BEWEGEN is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. BOURGONDISCH BEWEGEN verplicht zich om de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Indien de genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zorgt BOURGONDISCH BEWEGEN ervoor dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis.

Artikel 8. Opzegging door BOURGONDISCH BEWEGEN
8.1. BOURGONDISCH BEWEGEN kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige onverwijld medegedeelde omstandigheden. BOURGONDISCH BEWEGEN zal, met opgaaf van reden, de hoofdboeker onverwijld schriftelijk of via de e-mail van de opzegging op de hoogte brengen.
8.2. Indien BOURGONDISCH BEWEGEN opzegt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen. Indien de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, dient BOURGONDISCH BEWEGEN het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terug te betalen;
b. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van de reisovereenkomst betaalde bedragen.
8.3. De reiziger kan in geval van opzegging aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van de reisovereenkomst, tenzij:
a. BOURGONDISCH BEWEGEN de reis opzegt omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in de reisovereenkomst en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in de reisovereenkomst vermelde termijn hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b. de opzegging het gevolg is van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 15.

Artikel 9. Annulering door de reiziger
9.1. De annuleringsvoorwaarden gaan in op de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst (artikel 4).
9.2. Een annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij een schriftelijke annulering door de reiziger geldt als datum van annulering de datum van de poststempel. Bij een annulering per e-mail geldt de datum van ontvangst van de e-mail als datum van annulering.
9.3. Datum van annuleren is die werkdag dat BOURGONDISCH BEWEGEN de annulering ontvangt; annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
9.4. Indien een overeenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, is de reiziger de volgende annuleringskosten per persoon verschuldigd:
a. Bij annulering tot 4 weken voor de vertrekdag: de aanbetaling
b. Bij annulering tussen 4 en 1 week voor de vertrekdag: 75% van de reissom
c. Bij annulering 1 week voor de vertrekdag: de volledige reissom
9.5. Er zijn reizen waarbij de annuleringskosten en termijnen van het bovenstaande kunnen afwijken. Als dat zo is staat dat bij de detailinformatie van de betreffende reis aangegeven.
9.6. Als een reiziger vrijwillig besluit een reis te verlaten (bijvoorbeeld vanwege medische redenen) kan hij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.
9.7. Een reiziger kan tot 12 weken vóór de vertrekdag een reis gratis omboeken naar een andere nog niet volgeboekte reis in hetzelfde kalenderjaar of naar een reis in het jaar volgend op dat kalenderjaar.
Boekt de reiziger de reis om tussen 12 tot 6 weken voor de vertrekdag, dan wordt hiervoor opnieuw € 12,50- per persoon inschrijfkosten in rekening gebracht.
Omboeken van 6 weken tot de vertrekdag is niet meer mogelijk.

Artikel 10. Indeplaatsstelling
10.1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. de ander voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
10.2. De hoofdboeker, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover BOURGONDISCH BEWEGEN voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom.

Artikel 11. Reisverzekering
11.1. Reizigers wordt aangeraden een reisverzekering af te sluiten. Mochten reizigers tijdens een door BOURGONDISCH BEWEGEN georganiseerde reis op enigerlei wijze lichamelijk letsel oplopen, materieel verlies lijden of schade veroorzaken dan zijn zij daar zelf voor verantwoordelijk en kan BOURGONDISCH BEWEGEN niet aansprakelijk gesteld worden, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van BOURGONDISCH BEWEGEN of van de door haar ingeschakelde dienstverlener.

Artikel 12. Risico’s, route, conditie, gezondheid en uitrusting
12.1. Vanwege de vaak oneffen ondergrond van de wandelpaden (hard/zacht zand, kuilen, heuvels, omgevallen bomen, takken, etc.) of van de weg bestaat er in deze vorm van wandel- of fietssport een verhoogd risico op blessures en ongelukken (vallen, verzwikken, etc.). Dit soort voorvallen kunnen niet volledig uitgesloten worden. De risico’s dient de reiziger zelf te dragen.
12.2. Er wordt van elke reiziger verwacht dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert. Indien de wandel- of fietstocht voor de reiziger te zwaar is en de reiziger zich niet geschikt acht de wandel- of fietstocht voort te zetten, dient de reiziger zijn deelname aan de reis te beëindigen.
12.3. Iedere reiziger dient zich op de hoogte te stellen van de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke conditie voor de betreffende wandel- of fietstocht. BOURGONDISCH BEWEGEN is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebreken in de uitrusting of tekort schieten van de lichamelijke of geestelijke conditie van de reizigers.
12.4. BOURGONDISCH BEWEGEN is gerechtigd een reiziger van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van de reiziger, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betreffende reiziger, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
12.5. Sommige delen van de route gaan over de openbare weg. De route is niet gemarkeerd en niet bewaakt. Het naleven van de geldende verkeersregels is verplicht.
12.6. Dagprogramma’s en afstanden zijn een algemene indicatie, deze kunnen wijzigen.
12.7. Routebeschrijvingen en/of routekaartjes dienen slechts als richtlijn. Op het moment van maken waren zij juist, maar de plaatselijke situatie kan zich wijzigen. Het is aan de reiziger om de juiste inschatting te maken, in overeenstemming met de weersgesteldheid, weersverwachting, het terrein, en de conditie van hemzelf en de medereizigers.
12.8. De reiziger erkent en aanvaardt de risico’s zoals omschreven in dit artikel.

Artikel 13. Leeftijd
13.1. De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar. Tot 18 jaar is deelname alleen mogelijk onder begeleiding van een volwassene.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring
14.1. BOURGONDISCH BEWEGEN is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
14.2. Wanneer de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17.
14.3. Wanneer de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is BOURGONDISCH BEWEGEN verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkomingen niet toe te rekenen zijn aan BOURGONDISCH BEWEGEN noch aan de persoon of organisatie van wiens hulp bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst:
a. is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. te wijten is aan een gebeurtenis die BOURGONDISCH BEWEGEN of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 16.
14.4. BOURGONDISCH BEWEGEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. acute medische en psychische indicaties en/of verergering van reeds bekende medische en psychische klachten;
b. diefstal en verlies of beschadigingen van eigendommen van de reiziger;
c. ziektes, onder ziekte dient o.a. te worden verstaan een allergische reactie;
d. (verkeers)ongelukken indien deze niet zijn toe te rekenen aan BOURGONDISCH BEWEGEN of aan een door BOURGONDISCH BEWEGEN ingeschakelde dienstverlener.
14.5. BOURGONDISCH BEWEGEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden.
14.6. Door het tot stand komen van de reisovereenkomst verklaart de reiziger op de hoogte te zijn van de bijzondere aard van de activiteiten en de reis specifieke voorwaarden te hebben gelezen en getekend, en af te zien van schadevergoeding in verband met derving van reisgenot en/of immateriële schade ten gevolge van overmacht.
14.7. Een aanspraak van de reiziger op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien BOURGONDISCH BEWEGEN hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
14.8. BOURGONDISCH BEWEGEN is niet aansprakelijk voor de staat en conditie van wegen, paden en markeringen.
14.9. BOURGONDISCH BEWEGEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de reiziger die verband houdt met de reis en die niet aan BOURGONDISCH BEWEGEN of aan door BOURGONDISCH BEWEGEN ingeschakelde dienstverlener is toe te rekenen. BOURGONDISCH BEWEGEN gaat ervan uit dat de reiziger voldoende gedekt door verzekeringen deelneemt aan de reis, door o.a. te beschikken over een ziektekostenverzekering.
14.10. Bagagetransfers worden uitgevoerd voor risico van de reiziger; per persoon één collo van maximaal 10 kg. Het is niet toegestaan om waardevolle (zoals tablets en sieraden), breekbare of vloeibare zaken in de bagage te laten vervoeren.
14.11. BOURGONDISCH BEWEGEN is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van door BOURGONDISCH BEWEGEN aan de reiziger ter beschikking gestelde wandel- of fietsbeschrijvingen en/of kaarten.
14.12. BOURGONDISCH BEWEGEN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BOURGONDISCH BEWEGEN is uitgegaan van door of namens de reiziger verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.13. BOURGONDISCH BEWEGEN is niet aansprakelijk voor de schade die de reiziger lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens de reis of wegens het door de reiziger niet-naleven of vermeende niet-naleving van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
14.14. Voor zover BOURGONDISCH BEWEGEN niet zelf de in de reisovereenkomst begrepen diensten verleent, is de aansprakelijkheid van BOURGONDISCH BEWEGEN voor derving van reisgenot, materiële schade en voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, beperkt tot driemaal de reissom.
14.15. Alle rechtsvorderingen dient de reiziger binnen 1 jaar in te stellen. Handelt de reiziger niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 15. Overmacht
15.1. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersbelemmeringen, afzettingen, stakingen, politieke omstandigheden, oorlog, rellen, terrorisme, mechanische pech, overstromingen, gedrag van dieren, stroomstoring, brand, diefstal, ziekte van de natuurlijke persoon die namens BOURGONDISCH BEWEGEN of namens de door BOURGONDISCH BEWEGEN ingeschakelde dienstverlener de reisovereenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen.
15.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door BOURGONDISCH BEWEGEN ingeschakelde dienstverlener.

Artikel 16. Verplichtingen van de reiziger
16.1. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van BOURGONDISCH BEWEGEN c.q. de reisbegeleider op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.
16.2. De reiziger is verplicht tijdens de wandel- of fietstocht goed te kijken waar hij loopt, zodat hij niet ten val komt.
16.3. Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de andere reizigers in gevaar brengt, kan hij door BOURGONDISCH BEWEGEN c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.
16.4. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.
16.5. Ingeval de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt, dan komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger.
16.6. Tijdens de wandel- of fietstocht dient de reiziger geschikte kleding en schoenen te dragen.
16.7. Tijdens de fietstocht is de reiziger die gebruik maakt van een racefiets verplicht een deugdelijke fietshelm te dragen.
16.8. De hoofdboeker is verplicht ervoor zorg te dragen dat de reizigers die hij heeft aangemeld de bepalingen uit deze algemene voorwaarden in acht nemen. De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het gedrag van de reizigers die hij heeft aangemeld voor de reis.
16.9. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door reizigers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de hoofdboeker die de reizigers heeft aangemeld betaald worden.

Artikel 17. Klachten
17.1. Een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Heeft de klacht betrekking op de diensten en/of leveringen van een door BOURGONDISCH BEWEGEN ingeschakelde dienstverlener, zoals restaurant of hotel, dan dient de reiziger de klacht eerst bij de betreffende dienstverlener te melden, zodat de dienstverlener de mogelijkheid heeft om de klacht in behandeling te nemen en op te lossen. Wordt de klacht door de dienstverlener niet naar behoren opgelost, dan dient de reiziger zijn klacht binnen 1 maand na de reis schriftelijk of gemotiveerd te melden bij BOURGONDISCH BEWEGEN. Klachten over dienstverleners worden door BOURGONDISCH BEWEGEN niet in behandeling genomen indien de reiziger de klacht niet eerst gemeld heeft bij de dienstverlener.
17.2. Klachten over het handelen en/of nalaten van BOURGONDISCH BEWEGEN dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-mail bij BOURGONDISCH BEWEGEN te worden ingediend.
17.3. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht heeft voldaan, zoals volgt uit artikel 17.1 en 17.2, en de dienstverlener of BOURGONDISCH BEWEGEN daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
17.4. BOURGONDISCH BEWEGEN zal uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht reageren. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt een ontvangstbevestiging gezonden met daarin een indicatie wanneer een inhoudelijke reactie wordt geven.

Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de reisovereenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
18.2. BOURGONDISCH BEWEGEN verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
18.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, BOURGONDISCH BEWEGEN gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en BOURGONDISCH BEWEGEN zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BOURGONDISCH BEWEGEN niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de reiziger niet gerechtigd tot ontbinding van de reisovereenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op de reisovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen ter zake van reisovereenkomsten tussen de reiziger en BOURGONDISCH BEWEGEN zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van BOURGONDISCH BEWEGEN is gelegen. De reiziger heeft 1 maand de tijd nadat BOURGONDISCH BEWEGEN zich schriftelijk jegens de reiziger op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.